toggle menu

Algemene tolktechnieken (ATT)

Periode: februari-juni 2021
Docent: diverse ervaren docenten sectie tolken
Aantal PE-punten Wbtv: 105 (met eindtoets) of 90 (zonder eindtoets)
Prijs: € 1500 (met eindtoets) / € 1250 (zonder eindtoets) (excl. BTW)
Aanmeldformulier downloaden

Deze module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden en tolkattitude verder willen ontwikkelen of aantoonbaar willen maken om, onder andere daarmee in aanmerking te komen voor inschrijving in het Rbtv.

In 14 interactieve werkcolleges leer je verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat je stress voorkomt, waardoor het tolken je makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap), consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidzorg en simultaantolken. Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we. Zo voel je je gesterkt in wat je bent en wilt zijn: een professionele tolk.

De voertaal is Nederlands en de oefeningen zijn NL-NL. De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Toelatingseisen

Het niveau van het Nederlands dat je minimaal dient te hebben om deel te kunnen nemen is B2. Om dit aan te tonen dien je het Diploma Staatsexamen NT2 programma II te kunnen overleggen, of een vergelijkbaar getuigschrift dat het niveau B2 aantoont.

Na inschrijving zal er een intakegesprek plaatsvinden met de docenten waarbij je vaardigheden ook kort zullen worden getoetst. Meer informatie vind je hieronder bij Data & tijden.

Na deze module

  • heb je je tolkvaardigheden en tolkattitude verbeterd en waar mogelijk aangescherpt;
  • kun je een voordracht van maximaal 3 minuten consecutief tolken en ben je in staat een gesprek van 30 minuten te tolken;
  • kun je een tekst van 300 woorden adequaat herformuleren;
  • ben je beter voorbereid op de verschillende tolksituaties door intervisie met collega’s;
  • ben je geïnformeerd over verschillende vakgebieden binnen het tolken.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers die nog niet ingeschreven staan in het Rbtv volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af, waarin het vertalen à vue, consecutief tolken en gesprekstolken worden getoetst. Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als het portfolio, ontvang je als deelnemer een ITV-certificaat als bewijs dat tolkvaardigheden en tolkattitude voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv. Dat is één van de vereisten om te kunnen ingeschreven en beëdigd worden.

Deelnemers die reeds ingeschreven staan in het Rbtv kunnen kiezen of ze de eindtoets willen afleggen. Zonder eindtoets ontvang je een bewijs van deelname wanneer je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond, actief hebt deelgenomen en het huiswerkportfolio hebt ingeleverd. De opdrachten in dit portfolio worden door de docent nagekeken en van feedback voorzien. Let op: het bewijs van deelname (zonder eindtoets) is geen bewijs van tolkcompetenties! Mocht je als reeds beëdigde deelnemer alsnog de eindtoets willen afleggen dan kan dat. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Je ontvang PE-punten ongeacht de uitkomst van deze toets, maar krijgt dan wel waardevolle feedback van je docenten

Kosten en PE-punten

Kosten en PE-punten module zonder eindtoets: EUR 1250 en 90 PE-punten.
Kosten en PE-punten module met eindtoets: EUR 1500 en 105 PE-punten.
Kosten herkansing: EUR 250 (drie onderdelen), EUR 175 (twee onderdelen), EUR 100 (één onderdeel). Deelnemers kunnen tweemaal herkansen binnen 13 maanden na het afronden van de module.

Voor deze cursus geldt voor alle studenten een aanwezigheidsvereiste. Zonder geldige reden en bij geen bericht van afwezigheid worden punten afgetrokken voor verzuim.

Literatuur

  • Reader ITV-module Algemene Tolktechnieken (wordt uitgedeeld in 1e college).
  • 77 puntjes op de i – perfect Nederlands voor anderstaligen, Emily Palmer,Coutinho, 2019 ISBN 9789046906675
  • Horen zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector, Raïssa de Keyser, ISBN 978903820940
  • Emily Palmer & Miranda van ‘t Wout: Nederlands naar perfectie. ISBN 9789046904527

Bestellen: www.studystore

Data & tijden:

Intakegesprekken: 21 januari 2021. Meer informatie over het intakegesprek vind je hier.

Deze module wordt aangeboden op veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur:
6 en 13 februari 2021,
6, 13, 20 en 27 maart 2021,
10, 17 en 24 april 2021,
22 en 29 mei 2021,
5, 12 en 19 juni 2021,
Afsluitende toets: 25 en 26 juni 2021

Aanmelding

Geef in het veld Opmerkingen aan of je de eindtoets wilt afleggen.
ITV behoudt zich het recht voor om een module niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Aanmeldformulier downloaden

Nieuwsbrief